Jestem zainteresowany uzyskaniem dodatkowych informacji o Wykazie INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND i proszę o kontakt w tej sprawie. >>>

O INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND

Czym jest INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND?

To najbardziej aktualny Wykaz firm nie polecanych przez branżę produktów promocyjnych, które od swoich kontrahentów otrzymały opinię NIE POLECAM.

Do czego służy INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND?

Jedną z podstawowych funkcji „INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND” jest przekazanie informacji o NIE POLECANYCH firmach przez branżę produktów promocyjnych na rynku europejskim. Możliwość dokonania wpisu firmy do Wykazu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND oraz sprawdzenia, czy potencjalny kontrahent, nie został negatywnie oceniony przez inną firmę z branży. Pozwala to Państwu pewniej ocenić ryzyko nawiązania z nim współpracy. Aby dowiedzieć się czy firma istnieje w Wykazie INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND należy skorzystać z wyszukiwarki wpisując nazwę firmy i kraj lub wybierając opcję wyświetlenia pełnego wykazu firm.

W jakim celu utworzono INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND?

Wykaz INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND powstał w celu zmaksymalizowania poczucia bezpieczeństwa w obrocie handlowym pomiędzy firmami w szeroko definiowanej branży produktów promocyjnych na rynkach europejskich. Działanie INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND ma na celu dążenie do polubownego rozwiązania sprawy pomiędzy dostawcą i jego kontrahentami.

Dostęp do INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND

Aby uzyskać dostęp do Wykazu firm nie polecanych przez branżę produktów promocyjnych należy zarejestrować się na stronie wykorzystując login i hasło nadane przez Organizatora programu SWB – Solidni w Biznesie.W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Handlowym.

Jak zgłosić firmę do Wykazu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND?

Zgłoszenia należy dokonać na stronie www.swb-partners.com/idr zakładka „Zgłoś firmę”. O zgłoszonym zamiarze wpisu do Wykazu INDUSTRY DOES NOT RECOMMEND Administrator programu zawiadamia firmę, która może w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia przedstawić swoje stanowisko oraz skontaktować się ze swoim kontrahentem w celu dokonania porozumienia. W przypadku protestu ze strony zgłoszonej firmy Zgłaszający zobowiązany jest przesłać mailem w terminie 3 dni od dnia powiadomienia o nadesłanym proteście dokumenty i argumentacje uzasadniające wystawienie kontrahentowi opinii "Nie polecam". Po upływie tego terminu Administrator programu podejmuje decyzję co do zasadności wystawienia opinii. Użytkownik serwisu oraz kontrahent zostaną poinformowani drogą mailową o podjętej decyzji przez Administratora programu, czyli o wystawieniu opinii Nie polecam lub też o odrzuceniu zgłoszenia wpisu do Wykazu firm nie polecanych przez branżę produktów promocyjnych.
Dlaczego warto wysłać wezwanie do zapłaty z informacją o zgłoszeniu do Wykazu firm NIE POLECANYCH przez branżę produktów promocyjnych?

Statystyki pokazują, że po otrzymaniu wezwania do zapłaty 50-70% firm natychmiast reguluje swoje zobowiązania. Dlatego na brak zapłaty warto reagować bardzo szybko – tuż po wyznaczonym terminie zapłaty.

Zawiadomienie musi mieć formę wezwania do zapłaty, zawierać odpowiednią klauzulę o wpisie do Wykazu firm nie polecanych przez branżę produktów promocyjnych oraz zostać wysłane listem poleconym.